Sakrament małżeństwa

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii około dziewięć miesięcy wcześniej.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych.

Jeżeli ślub ma być konkordatowy to 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Włodkowica 20 we Wrocławiu) i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód cywilnych do zawarcia ślubu. Z tym zaświadczeniem (3 egzemplarze) przychodzi się do kancelarii, aby spisać protokół i zapowiedzi przedślubne.

Do kancelarii należy przynieść:

 1. Akt chrztu świętego (ważny jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii miejsca chrztu św.) Na akcie chrztu musi być wpisane, że nie ma uwag dotyczących małżeństwa.

 2. Świadectwo z katechezy (ostatnia klasa nauki katechezy w szkole).

 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich.

 4. Dowód osobisty.

 5. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadków (2 świadków).

 6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego).

 7. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

 8. Akt zgonu małżonka (wdowcy).

Po spisaniu protokółu przedmałżeńskiego dostaje się pismo z parafii z prośbą o zapowiedzi przedślubne, które doręcza się do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania – jeżeli choć jedna osoba mieszka poza parafią. Zapowiedzi są wywieszane na czas 3 niedziel. Po tym okresie należy zgłosić się do kancelarii i odebrać zapowiedzi.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po spisaniu protokołu i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

Sakrament małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę ze Mszą świętą. Świadkowie przynoszą ze sobą obrączki do zakrystii.

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. odbywa się zwyczajowo w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12:30. Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii na dwa tygodnie przed terminem udzielania chrztu.

Przed chrztem jeden z rodziców i rodzice chrzestni zgłaszają się do zakrystii. Rodzice chrzestni, jeśli są spoza parafii, przynoszą zaświadczenia od swojego księdza proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 Zgłaszając chęć ochrzczenia dziecka, należy podać w kancelarii następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko dziecka.

 2. Datę i miejscowość urodzenia dziecka.

 3. Planowany termin chrztu.

 4. Dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania i rok ślubu).

 5. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).

(Rodzice przedstawiają do wglądu akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego)

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

 • Mieć ukończony 16 rok życia.

 • Mieć sakrament bierzmowania.

 • Są wierzący i praktykujący

 • Przed chrztem pójść do spowiedzi i móc przyjąć Komunię Świętą

 • Jeżeli ktoś mieszka na terenie innej parafii, to od swojego proboszcza pobiera zaświadczenie, że może podjąć obowiązki chrzestnego. Takie zaświadczenie przynosi się do zakrystii przed chrztem.

Jeśli nastąpi jakaś przeszkoda to prosimy poinformować parafię, że chrzest odbędzie się w innym terminie niż planowany.

Do chrztu świętego potrzebna jest świeca chrzcielna oraz biała szatka (pamiątka chrztu św.)

Źródło Łaski

Spotkania wspólnoty „Źródło Łaski” rozpoczynają się Mszą św. we wtorki o godz. 18.oo.

Źródło Łaski

1. Tożsamość Wspólnoty

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym.

Jako część Kościoła Katolickiego działamy w posłuszeństwie Kościołowi, przyjmujemy jego nauczanie i poznajemy je.

Jako wspólnota ludzi świeckich zgodnie z dokumentem papieża Jana Pawła II „Christifideles laici’ pamiętamy o obowiązku ewangelizacji w mocy Ducha Świętego i niesienia Jezusa do innych, zachęcamy do przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela oraz przyjęcia Osoby Ducha Świętego wraz z darami duchowymi (charyzmatami) oraz posługiwanie nimi dla dobra całego Kościoła.

2. Nazwa wspólnoty „Źródło Łaski” ma swój początek w następujących fragmentach Słowa Bożego:

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza” J 7, 37b – 38

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” Ef 2, 8-9

„W Chrystusie Jezusie (…) znaczenie ma  tylko wiara, która działa przez miłość”Ga 5, 6

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”Ga 5, 13b

Psalm 136 Łaska Boża

Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.
On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.
On Egipcjanom pobił pierworodnych,
bo Jego łaska na wieki.
I wywiódł spośród nich Izraela,
bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,
bo Jego łaska na wieki.
On Morze Czerwone podzielił na części,
bo Jego łaska na wieki.
I przeprowadził środkiem Izraela,
bo Jego łaska na wieki.
I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,
bo Jego łaska na wieki.
On prowadził swój lud przez pustynię,
bo Jego łaska na wieki.
On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych,
bo Jego łaska na wieki.
Sichona, króla Amorytów,
bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska na wieki.
A ziemię ich dał na własność,
bo Jego łaska na wieki –
jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi,
bo Jego łaska na wieki.
On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,
bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów,
bo Jego łaska na wieki.
On daje pokarm wszelkiemu ciału,
bo Jego łaska na wieki.
Dziękujcie Bogu, niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.

„I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka” Ap 22, 1a

„I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” Ap 22, 17b

Źródłem Łaski jest więc Miłość Boga, Najświętsze Serce Pana Jezusa, z którego wylewają się zdroje łask na każdego człowieka.

Dlatego celem każdego członka we Wspólnocie jest wzrastanie w miłości, a tożsamość wspólnoty zapisuje się w słowach św. Jana Pawła II „Nie ma miłości bez krzyża, ale krzyża bez Miłości nie uniesiecie”.

3. Misja wspólnoty

 • Zawierzenie życia Jezusowi przez ręce Maryi, dbanie o żywą relację z Jezusem Chrystusem
 • Wzrastanie w uwielbieniu Boga, we wspólnocie oraz życiu osobistym, adoracja Najświętszego Sakramentu („ Najlepszą formą modlitwy jest uwielbienie, a najwyższą formą uwielbienia adoracja”)
 • Ewangelizacja życiem oraz przez posługę w Kościele
 • Troska o rodziny

4. Zasady życia Wspólnoty

Udział w Eucharystii i spotkaniach modlitewnych Wspólnoty.

Modlitwa w intencji Wspólnoty.

Dbałość o własny rozwój duchowy  (udział w Eucharystii, także w dni powszednie, życie sakramentalne, osobista modlitwa, czytanie Słowa Bożego oraz lektur duchowych, formacja osobista – SNE, IFD i inne).

Formacja we Wspólnocie (udział w konferencjach, małych grupach, diakoniach, rekolekcjach, corocznym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, corocznym Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze).

Służba we Wspólnocie (uczestnictwo w diakoniach, udział w podejmowanych przez Wspólnotę dziełach).

Troska o członków Wspólnoty.

5. Organizacja Wspólnoty

Lider Wspólnoty: Aleksandra Krajewska

Wicelider: Katarzyna Szkałuba

Ksiądz opiekun: ks. Mariusz Ślipko

Rada Wspólnoty

Animatorzy małych grup i diakonii (uwielbienia, techniczna, LSO, wstawiennicza, orędownik, medialna, Maryjna, organizacji).

Członkowie Wspólnoty

6. Spotkania Wspólnoty

Wtorek  godz. 18.00 – Msza święta, adoracja w kaplicy św. Józefa, modlitwa z uwielbieniem, konferencja i spotkania w salce

W roku 2017/2018:

 • Organizacja Seminarium Odnowy Wiary i zawiązanie wspólnoty 8.11.2017 – 14.03.2018
 • Przygotowanie młodych do sakramentu Bierzmowania 2017/2018
 • Organizacja parafialnego kolędowania – 01.2018
 • Współorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla – 21.03.2018
 • Udział w inicjatywie „Aby byli jedno… Duch Pana Boga nade mną” – 24.02.2018
 • Organizacja czuwania w parafii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018
 • Udział małżeństw Wspólnoty oraz posługa w rekolekcjach prowadzonych przez o. Jamesa Manjackala 14-16.04.2018
 • Współorganizacja rekolekcji zimowych i letnich oraz całorocznej formacji wspólnoty dzieci i młodzieży Odnowy w Duchu Świętym Kompania Jonatana 2017/2018
 • Organizacja cyklu konferencji „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi” prowadzonych przez o. Marcina Sylwana Wirkowskiego OSPPE – 28.03.2018 – 3.05.2018
 • Zawierzenie Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi – 3.05.2018
 • Udział w XXIII Ogólnopolskim czuwaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie -19.05.2018
 • Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego oraz udział w czuwaniu diecezjalnym prowadzonym przez Alana Amesa – 19.05.2018
 • Współorganizacja procesji parafialnej w święto Bożego Ciała – 31.05.2018
 • Udział w Koncercie wNiebo Głosy – 31.05.2018
 • Udział oraz posługa w rekolekcjach prowadzonych przez o. Johna Bashabora – 9.06.2018
 • Organizacja parafialnej strefy kibica – 19.06.2018
 • Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i  Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 18-25.08.2018

W roku 2018/2019

 • Udział w koncercie charytatywnym Moc Miłości – Exodus 15 – 15.09.2018
 • Organizacja Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego – 10.2018 – 12.2018
 • Współorganizacja rekolekcji zimowych i letnich oraz całorocznej formacji wspólnoty dzieci i młodzieży Odnowy w Duchu Świętym Kompania Jonatana 2018/2019
 • Udział w akcji charytatywnej Bieg po oddech dla Natalii i Patrycji – 30.09.2018
 • Formacja rodziców dzieci komunijnych w naszej parafii (cykl konferencji, opieka nad dziećmi) – 2018/2019
 • Udział Wspólnoty w pielgrzymce do Trzebnicy – 13.10.2018
 • Organizacji formacji dla małżeństw w naszej parafii (comiesięczny cykl spotkań poświęcony rodzinie) – 10.2018 – 06.2019
 • Organizacja Nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w parafii
 • Udział w Diecezjalnym Dniu jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 24.11.2018
 • Sylwester Wspólnotowy w Lewinie Kłodzkim– 28.12.2018 – 01.01.2019
 • Udział wstawienników Wspólnoty w Warsztatach Modlitwy Uwolnienia metodą 5 kluczy Lozano organizowanych przez Wspólnotę Mocni w Duchu z Łodzi – 11-13.01.2019
 • Posługa podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii Św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu (adoracja i uwielbienie)
 • Organizacja Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście w parafii
 • Współorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla
 • Odnowienie zawierzenia Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi – 3.05.2019
 • Udział w XXIV Ogólnopolskim czuwaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie -18.05.2019
 • Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 8.06.2019
 • Udział oraz praca przy organizacji koncertu wNiebo Głosy – 20.06.2019
 • Piknik Wspólnoty – 21.06.2019
 • Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i  Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 17-25.08.2019

W roku 2019/2020

 • Remont salki parafialnej
 • Udział Wspólnoty w pielgrzymce do Trzebnicy – 12.10.2019
 • Organizacja Nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w parafii
 • Organizacja cyklu Spotkań z Biblią prowadzonych przez ks. Prof. Mariusza Rosika 2019/2020
 • Współorganizacja i udział w Diecezjalnym Dniu jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 23.11.2019 

cdn….

Ponad to członkowie naszej Wspólnoty są:

 • Członkami Wspólnoty Nieustającego Różańca
 • Członkami parafialnej LSO (lektorzy, szafarze)
 • Członkami Domu Miłosierdzia posługującymi modlitwą uzdrowienia metodą 5 kluczy wg Nila Lozano https://modlitwauwolnienia.pl/
 • Wolontariuszami w zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza http://www.rydygiera.pl/
 • Zaangażowani w różnorodne akcje i eventy katolickie organizowane w diecezji i całej Polsce

Wśród członków Wspólnoty znajduje się osoba przygotowująca się do życia w stanie konsekrowanym.

Czekamy również na Ciebie! 

Znajdziesz nas też na FB

https://www.facebook.com/ZrodloLaski/

 Wspólnota Źródło Łaski